ontozorendszeres.hu

Csak azért mert Balaton, még nem szorom meg kettővel!

Ha a Balaton környékéről keres, akkor talán már Ön is tudja, hogy arrafelé manapság borsos árakon dolgoznak kivitelezők. Én igyekszem tartani magam a korábbi kereteken belül és szerencsére a környéken sok megbízást is kapok! Ötszáznál is több kerttulajdonosnak tudtam a legjobb ajánlatot adni! Miért ne tudnám Önnek is?

 

Talán ennyi ember már nem téved...

Az itt bemutatott anyag csak apró része annak, mint amennyi munkát akár csak egy év alatt kivitelezni szoktam! Ötszáznál is több kerttulajdonosnak tudtam a legjobb ajánlatot adni! Miért ne tudnám Önnek is?

 

Kétség kívűl a legtöbb munkám Budapest kertvárosaiban van!

Én egészen biztos vagyok benne, hogy Önnek is tudok segíteni abban, hogy legyen a kertjében automata öntözőrendszer. Ha mással nem is, de egy jó ajánlattal, amiből kiderülhet az Ön számára, hogy mennyibe kerül pontosan a kerti locsolórendszer, ami pontosan a kertjére van szabva. Ötszáznál is több kerttulajdonosnak tudtam a legjobb ajánlatot adni! Miért ne tudnám Önnek is?

 

1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Szili Krisztián E.V.
A szolgáltató székhelye: 1182 Budapest, Küküllő u. 8.
Adószáma: 68129932-1-43
A bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: krisztian@esomester.hu
Telefon: +3630/5336665
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

Domain Regisztráció Kft
Székhely: 1188 Budapest, Ametiszt u 29
Központi elérhetőség: info[kukac]domainregisztraciokft.hu
Tel.: +36 20 9999 771

2.    MEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi Szabályzatban írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.    Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző személy.

2.2.    Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat (pl. ajánlatkérés) bármilyen módon igénybe veszi.

3.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

3.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.    A jelen Szabályzat 2018. január 23-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3.    Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.    FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

4.1.    Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.

4.2.    Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

4.3.    Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

4.4.    Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

4.5.    A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

4.6.    Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

5.    SZERZŐI JOGOK

5.1.    A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2.    A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

5.3.    Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

5.4.    A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

5.5.    A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, a képekre, videókra, hanganyagokra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.

5.6.    Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

5.7.    Az Esomester.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

5.8.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

6.    ADATVÉDELEM

 Az automataontozorendszeres.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.ontozorendszeres.hu/adatvedelem

ontozorendszeres.hu

Adatkezelési tájékoztató


BEVEZETÉS

Szili Krisztián E.V. (1182 Budapest, Küküllő u. 8., adószám: 68129932-1-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.ontozorendszeres.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.ontozorendszeres.hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Szili Krisztián E.V.
Székhely: 1182 Budapest, Küküllő u. 8.
E-mail: krisztian@esomester.hu
Telefon: +3630/5336665

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.    „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.    „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.    „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.    „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

AJÁNLATKÉRÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely.

Kapcsolattartás, azonosítás.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 1.  Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő/ajánlatot kérő valamennyi érintett.

  3.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig, a válaszadásig tart az adatkezelés.

  4.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  -    Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  -    tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  -    az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  -    postai úton a 1181 Budapest, Küküllő u. 8. címen,
  -    e-mail útján a krisztian@esomester.hu e-mail címen,
  -    telefonon a +3630/5336665 számon.


  7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

  8.    Tájékoztatjuk, hogy

  -     az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  -     köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni.
  -     az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely szolgáltató

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely- és szerverszolgáltatás

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Domain Regisztráció Kft
Székhely: 1188 Budapest, Ametiszt u 29
Központi elérhetőség: info[kukac]domainregisztraciokft.hu
Tel.: +36 20 9999 771

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.    Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5.    Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2.    Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3.    Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  7.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1.    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1.    Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.    A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.    A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4.    A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  6.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  7.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  8.    Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-131601/2017.

  9.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  10.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  •    Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  •    tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  •    az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  11.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  -    postai úton a 1181 Budapest, Küküllő u. 8. címen,
  -    e-mail útján a krisztian@esomester.hu e-mail címen,
  -    telefonon a +3630/5336665 számon.

  12.    Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  13.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  14.    Tájékoztatjuk, hogy

  •    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  •    köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  •    az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

ADATTOVÁBBÍTÁS A PARTNEREK RÉSZÉRE

1.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel fejezet 2. pontjában meghatározott személyes adatok (kivéve IP cím, időpont).

2.    Az érintettek köre: Azon leendő ügyfelek, melyek személyes adatait a jelen fejezet 5. pontjában meghatározott adatkezelőknek ad át adatkezelő.

3.    Az adatkezelés célja: Ajánlat megtétele, kapcsolat felvétele az érdeklődőkkel.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kéréséig tart az adatkezelés.

5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Bozsik Viktor E.V.
2117 Isaszeg, Külterület 5245 Hrsz.
info@esomester.hu  
+3630/2362337

Esőmester Bt.
Kuznecov Péter
1182 Budapest, Kolozsvár u. 36.
krisztian@esomester.hu
 +3630/5336665

Keszei Tibor E.V.
2360 Gyál, Somogyi Béla u.24.
tiborkeszei78@gmail.com
+3620/2412194

Pojtli György E.V.
gyuri@esomester.hu
1085 Gyulai Pál u. 12.
+3630/6304557


6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a partner adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

•    Az érintett kérelmezheti a partner adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
•    tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
•    az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

9.    Tájékoztatjuk, hogy

•    az adattovábbítás az Ön hozzájárulásán alapul és az a célja, hogy a megfelelő személy kereshesse meg ajánlatával.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.    Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3.    Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.    A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2.    A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.    A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.    Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7.    A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  •    Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  •    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  •    Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
•    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
•    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
•    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
-    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
-    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

 

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az Ontozorendszeres.hu az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Ontozorendszeres.hu valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

Tartalom:

Kertépítés és az öntözőrendszer
A kertépítés biztos kudarca
Amiért ajánlom őket
Ahol vállalnak kertépítést
A kertépítés képekben

 

Kertépítés

A Carinapark Kft. egyik gyönyörű munkájának részlete

Ha Ön a komplett kertépítés előtt áll, és nem akar semmilyen problémát, viszont egy szép kertet annál inkább, akkor ajánlok egy valódi szakértő céget Önnek! Nincs más teendője, mint az ajánlatkérés menüben bejelölni a kertépítés opciót is.

Az oldal alján néhány képet is megtekinthet a kertépítésről!

 

Kertépítés és az öntözőrendszer

Az automata öntözőrendszer ma már olyan szerves részét képzi az általános kertépítésnek, hogy évek óta nem hallottam olyan kertről, ahova ne kértek volna – legalább is utólag – öntözőrendszert!  A következő néhány bekezdésben arról írok, hogy miért is van ez így.

 • Gyönyörű kert

A legtöbb ember azért bízza a kertépítést szakemberre, mert egy precízen megtervezett és megépített kertre vágyik, amivel kapcsolatban az érthető elvárása az, hogy nagyon szép legyen. Az emberek folyamatosan törekszenek arra, hogy az otthonukat és a lakókörnyezetüket fejlesszék és szépítsék. Ma már a kert az otthonunk előszobája, melynek az elhanyagolása elfogadhatatlan, ahogyan a konyha és a nappali is rendben van. A kertépítés eredményeként létrejött pazar kert csak ideig-órig tud szép maradni kellő öntözés hiányában. Lakásunk tisztán tartásához is megvesszük a berendezéseket, és nem gondolkodik az öntözőrendszerről másként senki, aki kertépítést tervez.

 • Kényelem

Ameddig otthonunk tisztán tartásához szükséges eszközöket is valakinek működtetni kell, addig az automata öntözőrendszer egy előre megírt program szerint végzi a dolgát. Tulajdonképpen a kertfenntartás időben legtöbbet igénylő feladatát végzi nélkülünk! Mindezt akkor is teszi, ha nem vagyunk otthon. Így a kert – vagy az éppen a kertépítés utáni állapot – gyönyörűen fennmarad. Ne is beszéljünk arról, hogy még csak a locsolócsövet sem kell fogni…

 • Víztakarékosság

A kert általában – és leginkább a kertépítés utáni közvetlen állapotok – sok vizet igényelnek. Ennek elsősorban hazánk száraz és meleg időjárása az oka. A víz hatékony felhasználása akkor is fontos, ha azt természetes vagy alternatív vízforrásból kapjuk. Anyagi jelentősége pedig a hálózati víz felhasználásánál jelentős. A növények meghálálják a szakértő gondoskodást, melynek része, hogy pontosan annyi vizet kapjanak, amennyire szükségük van. Különben sem a növényeknek, sem a pénztárcánknak nem lesz jó. Az öntözőrendszer a vízfelhasználás tekintetében a leghatékonyabb és legprecízebb megoldás.

 • Egészség 

A kertépítés után minden kerttulajdonos elemi érdeke, hogy a szép kertjét megóvja a betegségekkel és a környezeti kihívásokkal szemben. Egy növény azonban csak akkor lesz ellenálló, ha az életben maradásához leginkább szükséges vizet megkapja. Csak így tud egészséges, ellenálló, ezáltal szép maradni. Ez minden élő organizmusra igaz! És bizony annyira igaz, hogy közvetett módon az öntözőrendszer miránk, emberekre is jótékony hatást gyakorol azzal, hogy a port és a polleneket nagymértékben megköti a napi locsolással. A kertünk kellemes párás klímája megint csak megnyugtató hatású.

Naphosszat tudnék írni az öntözőrendszer és kertépítés összefüggésekről, de tömören így fejezhetném ki magam:

Az öntözőrendszer kulcs a kertépítés sikerében! 

A kertépítés biztos kudarca…

…az automata öntözőrendszer kihagyása!

Ezen a weboldalon jó néhány oldalon kimerítően olvashat az öntözőrendszer előnyeiről, ezért itt nem próbálom meg tovább boncolgatni e témát. Minden marketingfogást nélkülöző módon írom le őszintén, hogy nem telik el úgy év, hogy ne hívnának kétségbeesetten azok a kerttulajdonosok, akik valamilyen megfontolásból, de kihagyták ezt a berendezést a kertépítésből.

…egy hölgy esete, amikor is sírva hívott, hogy 400 m2 gyepszőnyeget raktak le nála – rekkenő június volt – és hiába locsolja a gyepszőnyeget a bólogató öntöző napi 8 órát, mégis sárgul a fű! Még egy hét sem telt el a telepítés után és a fű kezdett hasonlítani a közelben lévő búzatáblára!

Mi történt ez után? 

 • Bármelyik keresett öntözőrendszer telepítő júniusban úszik a munkáktól! Én is.
 • Gyepszőnyeg feltekerése, vakondháló megvágása, mindkettő fóliázása, árokból a föld fóliára rakása!
 • Az öntözőrendszer csöveit nem tudtam, csak a kert széleiben beásni, ezért majd kétszer annyi cső és árokhossz kellett!
 • A hibátlan kertvisszaállítás pedig egy rémálom volt! 

A gyepszőnyeg megmenekült, de a legjobb szándékom ellenére is másfélszer annyiba került a munka, mintha előtte tájékozódott volna a hölgy.

Amiért ajánlom őket!

Sok évvel ezelőtt kerestek meg engem, hogy a kertépítési munkáikhoz építsek automata öntözőrendszereket. Én örömmel vállaltam ezt a munkát, majd amikor egy ügyfelem azzal keresett meg, hogy tudok-e ajánlani egy megbízható kertépítő céget, akkor én viszont ajánlottam őket. Nem sok idő múlva felhívott ez az ügyfelem és megköszönte az ajánlást, mert nagyon elégedett volt velük.

Azóta sok helyre ajánlottam őket és pontosan ugyanennyi helyről köszönték meg és mondták el, hogy mennyire elégedettek! Mivel nagyon fontos számomra a munkám minősége, nagyon meg tudom érteni, hogy nekik is. Gondoltam legyen a tisztességes és szakértő munka mindenki számára elérhető!

Kertépítés

A Carinapark Kft. egy másik gyönyörű munkájának részlete 

Ahol vállalnak kertépítést 

Ahol vállalnak:

Fejér megye

Pest megye 

Bács-Kiskun megye 

Tolna megye 

Somogy megye 

Veszprém megye 

Komárom-Esztergom megye

 

Amit vállalnak:

Kerttervezés

Kert és parképítés

Épületbontás

Térkőburkolás

Automata öntözőrendszer

Növénytelepítés

Kerti tó építés

Gyepszőnyegezés

Kert és parkfenntartás

Csapadékvíz elvezetés

A kertépítés képekben

A következő képsorokban témakörönként csak néhány igényes képet mutatok be az egyébként minden körülmények között igényes Carinapark Kft. kertépítési munkáiból.

Kert és parképítés

feltöltés alatt...

Térkőburkolás

feltöltés alatt...

Növénytelepítés

feltöltés alatt...

Csapadékvíz elvezetés

feltöltés alatt...

 

Öntözőrendszer árajánlat

Kérem, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet!

Miután megkaptam az üzenetét felhívom Önt az automata öntözőrendszer díjmentes helyszíni felmérésével kapcsolatban.

 

A *-gal jelölt mezők kötelezően kitöltendők!

{jform=2}
K
ÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ AJÁNLATKÉRÉSÉT!

Ajánlatkérés öntözőrendszer telepítésre

Öntözőrendszer

 

Tisztelettel,

Szili Krisztián

Öntözőrendszer árajánlat

Kérem, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet!

Ha nincs ideje kitölteni a fenti űrlapot akkor, lejjebb az üzenetben kérhet telefonos visszahívást. A megbeszélt időpontban felkeresem az ingyenes felmérés, és az árajánlat adásával kapcsolatban.

 

A *-gal jelölt mezők kötelezően kitöltendők!

{jform=1}
K
ÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ AJÁNLATKÉRÉSÉT!

Ajánlatkérés öntözőrendszer telepítésre

Öntözőrendszer

 

Tisztelettel,

Szili Krisztián

Öntözőrendszer vélemények - referenciák

 

Sok éve már, hogy együtt dolgozunk Krisztiánnal, ha automata öntözőrendszer telepítésről van szó! Megbízható, gyors és jól szervező szakembernek ismertük meg. 

Kuznecov Péter 

Ügyvezető igazgató

Esőmester Bt.

 

 

Nagyon fontos számunkra, hogy csak kiváló minőségű termékeket forgalmazzunk. A K-Rain fogalom az öntözési iparágban, és az öntözőrendszerek hazájában, az USA-ban.
Ajánlásunkkal csak azok az öntözőrendszer telepítő szakemberek élhetnek, akik megfelelő gyakorlattal, műszaki tudással, és a termékeink maximális ismeretével rendelkeznek. Szili Krisztián kollégánkat bátran ajánljuk!

Mineralholding


Baksa Zoltán

Ügyvezető igazgató

Mineralholding Kft.
Vízöntö öntözéstechnikai üzletág ( K-rain és Orbit képviselet )

Kérje árajánlatomat, akár online is!

Amennyiben nem garanciális javítást szeretne:

Ezeken a telefonszámokon éri el a szervizes kollégáimat:

+36202626258 és +36307435200

Szili Krisztián e.v.

Kisadózó

+36 30/533 6665
krisztian@esomester.hu

Telephely és levelezési cím:

1182 Budapest, Küküllő u. 8.

Adószám: 68129932-1-43
Bankszámlaszám: OTP 11718000 - 22385769 - 00000000 

Tárhely szolgáltató: Domain Regisztráció Kft
További adatok: http://domain-regisztracio-kft.hu/kapcsolat

Kérje árajánlatomat, akár online is!

Okleveles öntözőrendszer tervező vagyok

Húsz éve foglalkozom öntözőrendszerek telepítésével teljes munkaidőmben. Ebből élek, és a továbbiakban is ebből szeretnék megélni! A K-Rain és az Orbit öntözéstechnikai márkák hivatalos márkaképviseletének, a Minerálholding Kft.-nek az ajánlásával, és teljes szakmai támogatásával dolgozom.

A KÖVETKEZŐKRE SZÁMÍTHAT TŐLEM

  • Én örömmel dolgozom Önnek!
  • Nekem minden ügyfelem nagyon fontos, de Ön a legfontosabb.
  • Maximálisan szem előtt tartom az Ön igényeit, kertje épségét.
  • Nem arra törekszem, hogy minél drágább legyen, hanem arra, hogy minél jobb.
  • A megállapodásban rugalmas vagyok.
  • Kizárólag minőségi alkatrészek felhasználásával dolgozom.
  • A munkát saját magam végzem, pontosan és precízen dolgozom.
  • A munka végén összetakarítok.
  • A rám bízott munkában nem lesznek bújtatott költségek.
  • Az esetleges garanciális problémákat mindig kijavítom.
  • Az elérhetőségeim 12 éve nem változtatom.

  Ha Önnek az a célja, hogy a kertje szebbé és egészségesebbé váljon, az ideje több legyen és kényelmesen tudja mindezt le, akkor úgy gondolom, hogy én vagyok az Ön embere. Ha pedig Ön egy a lehető legolcsóbban kihozott öntözőrendszert szeretne, aminél csak az ár számít – bár ismerve a piacom és nem vagyok drága -, nem hiszem, hogy én vagyok az, akit keres.

  Szili Krisztián öntözőrendszer telepítő

  Tisztelettel, Szili Krisztián 

   CSAK AZÉRT MERT BALATON, MÉG NEM SZORZOM MEG KETTŐVEL!

   És sehol máshol az országban nem adok öntözőrendszer telepítésre árajánlatot a duplájáért vagy a triplájáért! Igen, nem tévedés! Nem egyszer találkozom azzal, hogy az általam kiajánlott ár két-háromszorosáért is adtak ajánlatot ugyanarra a munkára. A leginkább érintett terület ezek közül a Balaton, de más helyeken is futottam már bele ebbe a helyzetbe. Természetesen a jól kivitelezett, szép munkának van értéke, és nem azt szeretném bemutatni, hogy én gagyi alkatrészekkel vagy olcsón dolgozom. Professzionális amerikai márkákkal dolgozom és két év garanciát vállalok a munkáimra. Arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy legyen körültekintőbb! Van, ami már sok! TÁJÉKOZÓDJON!

   ÁRAJÁNLAT ONLINE!

   Azért hoztam létre ezt a weboldalt, hogy otthonról is korrekt tájékoztatást kaphasson arról, hogy mennyibe is kerülne a kertjébe passzoló profi berendezés felesleges kiadások nélkül. Nem szükséges mást tenni, mint feltölteni és elküldeni nekem egy egyszerűsített rajzot – ha tetszik skiccet – a kertjéről, és még néhány adatot, esetleg képeket. A feldolgozása után én visszaküldök egy előzetes árajánlatot díjmentesen. Ha ez találkozik az Ön elképzelésével, akkor tartok egy díjmentes helyszíni felmérést is, amivel az ajánlatom véglegesíteni tudom.

   Természetesen, ha nem áll módjában az adatok megadása, akkor egyeztetett időpontban személyesen is fel tudom mérni a helyszínt. Erre időnként szükséges várni néhány napot.

   TÉNYLEG A MÁRKÁN MÚLIK?

   Az ügyfeleimmel való beszélgetésből kiderül, hogy a legtöbben közülük azt gondolják, hogy az öntözőrendszerek márkája, annak helyes kiválasztása az, ami meghatározza majd a hosszú távú és megbízható működését. Ez lehet, hogy így van a legtöbb műszaki cikk esetében, azonban a különbség ezek esetében az, hogy az autó, a TV, a fűnyíró már össze van rakva! Ennél a terméknél ez másképpen van. Semmi sem bizonyíthatná ezt jobban, mint az, hogy bármikor képes lennék a legjobb márkát is pocsék módon összerakni, viszont egy középszerűből is ki tudom hozni a legjobbat! Természetesen kiváló minőségű alkatrészek beépítésével, minőségi munkát végzek. Ezért azt javaslom, hogy ne a márkát és terméket böngéssze, hanem találjon egy gyakorlott, becsületes szakembert és bízza rá!

   AZ ÖNTÖZÉSTECHNIKA FEJLETTSÉGE

   Felgyorsult világunkban a kézi öntözési megoldások elavultak. Ma már az öntözéstechnika annyira fejlett, hogy a legspeciálisabb kerti kihívásokhoz is nagy biztonsággal tud termékek és információk garmadát biztosítani. Szóval ez annyit jelent, hogy a kertünk lehet lejtős, vagy lépcsős, de lehet akár szeles is, vagy éppen homok, minden lehetőségre akad egy speciális szórófej, fúvóka, vagy csepegtető. Nem számít, hogy fű, vagy fa, amit öntözni kell, léteznek rá termékek és profi megoldás. Tapasztalatom alapján még az alkatrészek márkája sem számít, ha az a professzionális kategóriából van kiválasztva. Ebben a kategóriában még az ár sem igazán differenciált. Lehetnek akár az öntözéstechnika szakértői közül a K-Rain, Orbit, Rain, Toro, Rain-Bird vagy Hunter márka árak, nem igazán lesz nagy különbség, ha a műszaki tartalmuk hozzávetőlegesen egyforma. A különbség azonban a között, hogy jó locsolórendszerünk lesz vagy sem az, hogy kire bízzuk a megépítését! Egy nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező szerelő a saját munkájára igényes, és biztosan korrekt munkát fog kiadni a kezéből!

   KERTÉPÍTÉS

   Ha Ön komplett kertépítés vagy kertrendezés előtt áll, netalán gyepszőnyeget szeretne, vagy csak egy kocsi beállót, akkor én egy valódi szakértő csapatot ajánlok Önnek! Mivel számomra nagyon fontos a minőségi munka olyan szakembereket ajánlok, akik hasonlóképpen gondolkodnak és végzik tisztességgel a munkájukat!

   Évek közös munkája alapján a kertépítéshez én bátran ajánlom Őket!

   ÉLETRE KELTEM A KERTJÉT! 

   A profin megépített öntözőrendszerek számára mindegy, hogy egy kész kertet, vagy egy éppen elkészült kertet kelt életre. Csak néhány hét, és rá sem ismer majd a saját kertjére! Hiszen a víz az a cement, ami összetartja a kertet! Minden hasznos biológiai folyamat alapja, amely nélkül elképzelhetetlen egy egészséges, esztétikus és könnyen fenntartható kert. Viszont nem mindegy, hogy mikor és nem mindegy, hogy mennyi elmaradt csapadékot pótlunk vele. Ezeket a problémákat képesek maradéktalanul megoldani a minőségi termékek és alkatrészek felhasználásával készült automata öntözőrendszerek!

   A minőség nem luxus! Egy jó választás és egy jó döntés kérdése, ami a megfelelő körültekintés eredménye. Ez nem a szerencsén, hanem a kiválasztott telepítő korrektségén és a szakértelmén múlik. Jó választást kívánok!

   AZ ÖNTÖZÉSTECHNIKA SZAKÉRTŐI

   Hazánkban az amerikai öntözéstechnika márkák vannak jelen és a hazai öntözőrendszerek több, mint 90%-át ezen termékek alkatrészeinek felhasználásával készítik. Ez nem véletlen! Az USA-ban volt egyszerre jelen a hatalmas igény, a piaci verseny és az ipari fejlettség ahhoz, hogy fényévekkel megelőzzék a más földrészen lévő versenytársaikat. A hazánkban lévő professzionális öntözéstechnika márkák a teljesség igénye nélkül a K-Rain, Orbit, Hunter, Rain Bird, Signature, Toro és az Irritrol. A magam részéről én a saját munkáimhoz K-Rain és az Orbit márkákat favorizálom, de gyakran fordul elő, hogy a Hunter vagy a Rain Bird alkatrészek beépítésével tudok megfelelni a speciális öntözési igényeknek. Szóval gyakori jelenség, hogy a szórófejek gyártója más, mint mondjuk a fúvókák gyártója. De akár még a rotoros szórófejek és a spray szórófejek is különbözhetnek.

   Az általános információk a témában általában nem terjednek odáig, hogy az öntözőrendszerek összeszerelésénél felhasznált kpe csövek, csepegtető csövek, menetes idomok, egyéb fittingek és szűrők nem a fent felsorolt gyártók ( pl: Rain Bird) termékei, hanem itthon vagy a környező országokban gyártott és beszerezhető jó minőségű alkatrészek. Ezek a kpe csövek, menetes idomok és szűrők különböző terhelhetőségük és átmérőjük alapján vannak osztályozva. Nagyon fontos szerepük van a hosszantartó működés tekintetében, hiszen egy rossz minőségű cső beépítése később az egész cső szakasznak a kicserélésével jár, ami roppant nagy munka. Sem a menetes idomok és még a szűrők rossz minősége vagy kicserélése sem tud akkora kellemetlenséggel járni, mint a cső cseréje. Gondolkozzon ezekkel a „kiegészítő” öntözési termékekkel is hosszútávon!

    

    


   KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ AJÁNLATKÉRÉSÉT!

   Ajánlatkérés öntözőrendszer telepítésre

   Öntözőrendszer

    

   Tisztelettel,

   Szili Krisztián

    

   Kérem, hogy válasszon egy opciót!

   1. ÖNTÖZŐRENDSZER AJÁNLATKÉRÉS ONLINE!
   A kert paramétereinek megadásával, kertterv vagy fényképek feltöltésével.

    

   2. ÖNTÖZŐRENDSZER HELYSZÍNI FELMÉRÉSKÉRÉS!
   Telefonos visszahívás kérése helyszíni felmérés időpont egyeztetésre

    

   Mi történik, miután megkaptam az ajánlatkérését?

   1. Amennyiben minden adat a rendelkezésemre áll, akkor elkészítem az árajánlatot és küldöm. Mivel a szezonban nagyon sok megkeresésem van ez eltarhat néhány napig. 

   2. Ha helyszíni felmérést kért, akkor fel tudom mérni díjmentesen, amikor arra járok. Ez Budapesten és környékén akár napokon belül is megtörténhet, de több száz kilóméterre lévő települések esetében elképzelhető, hogy hetekbe is beletelik. Viszont, ha megigérem, akkor be is tartom! És sosem lehet tudni, lehet, hogy másnap pont arra felé tartok éppen... 

   404: Nincs tartalom!

   Ezen az oldalon nem található tartalom. Kérjük ellenőrizze, hogy nem gépelte el az url címet, vagy látogasson el a főoldalra.

   A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További részletekért kattinton: IDE.

     Kérjük fogadja el a cookie-k használatát!